Par i en relation som gosar och ler

Ett ämne som det skrivs och talas mycket om är konflikter.

Det finns böcker som lär dig att hantera dessa på ett effektivt sätt, det finns olika teorier som belyser dynamiken i en konflikt. 

Här ska vi bekanta oss med ett par perspektiv på konflikthantering.

Konflikter och konflikthantering

Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen.

De passar under vissa omständigheter, men kan vara olämpliga eller ineffektiva under andra.

Fem konflikthanteringsstilar

Vi kan åskådliggöra stilarna i följande modell:

Vad som i huvudsak karakteriserar de olika stilarna beskrivs nedan.

Att anpassa sig eller mildra

Jag sätter relationen till den andre/de andra som viktigare än mitt mål.

”Att mildra” är att sudda ut olikheter i uppfattningar som finns mellan individer medan man betonar gemensamma intressen. Olikheterna erkänns inte öppet. När man ”anpassar sig” negligerar en individ sina egna intressen för att tillfredsställa den andra personens behov.

Det finns ett element av ”att offra sig” i denna stil. ”Att anpassa sig” kan ta form av att ge efter för andras synpunkter; självisk generositet eller att uppfylla andras behov när man föredrar att göra så.

En fallgrop för denna stil är att de olika uppfattningarna troligen dyker upp igen. Liksom när man undviker konflikter är denna stil användbar när man söker en lösning på kort sikt och i de situationer där man söker tillfälliga lösningar.

Att undvika eller dra sig undan

Jag väljer att varken prioritera att jobba mot mitt mål eller på relationen till andra.

Individen talar inte om sin egen inställning eller den som den andra personen har. Konflikten ignoreras eller undertrycks. De som är inblandade i konflikten undviker varandra eller håller tillbaka sina känslor och sin uppfattning.

Detta kan ta form av att föra frågan åt sidan, skjuta upp att tackla konflikten till ett senare, bättre tillfälle eller att man drar sig undan en hotande situation.

Ett utmärkande drag är att konflikten aldrig blir helt löst. Istället döljs konflikten eller ligger latent och dyker upp igen om de två parterna regelbundet kommer i kontakt med varandra.

Att kompromissa

Jag får delvis som jag vill och tar till viss grad hänsyn till relationen till andra.

Målet med att kompromissa är att finna en ömsesidigt acceptabel lösning som delvis tillfredsställer båda partnerna. Det erfordras att varje part ger upp någonting samtidigt som han får några mål eller behov tillgodosedda.

Ingen person ”förlorar", ingen ”vinner". Att kompromissa kan innebära att splittra upp olikheterna, utbyta förmåner eller att snabbt söka en mittposition.

Att samarbeta eller att lösa problem

Jag jobbar både mot mitt mål och med relationen till andra och ser till att båda dessa hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Att lösa problem är ett ”vinna-vinna” sätt vid konfliktlösning. De två parterna träffas för att diskutera sina likheter och olikheter i uppfattningarna.

Båda tar lika ansvar för att identifiera de underliggande behoven för båda parter och att finna alternativ som tillfredsställer dessa. Detta synsätt förmedlas bland annat under utbildningen UGL.

Att samarbeta kan ta formen att klargöra de olika uppfattningarna och att lära sig av varandra. Det mynnar ut i att några problem löses som annars skulle ha föranlett en konflikt. Det innebär också att finna kreativa lösningar på problem mellan olika personer.